10/2012.(VII.13.) önk. rend. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcs.

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2012. (VII. 13.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos

közszolgáltatásról szóló 12/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete módosításáról

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

2000. évi XLIII. törvény 23. § és 57. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében

meghatározott feladatkörében eljárva,

a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 24. § (2) bekezdésében biztosított

véleményezési jogkörében eljáró Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi

és Vízügyi Felügyelőség véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§ Sümegprága Települési Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd

hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 12/2011. (XII. 23.)

önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 10. § (2) bekezdése helyébe a

következő rendelkezés lép:

„ 10. § (2) Rendszeresített, zárt, szabványos gyjtőedénynek minősül a 60, a 80 és a 120

literes szabványos gyjtőedényzet.”

2. § A Rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § (3) Az ingatlantulajdonos csak akkor jogosult a korábban általa használt

gyjtőedényzettől eltérő rmérték edényzet utáni díj fizetésére, ha

a) ténylegesen rendelkezik ezzel a gyjtőedényzettel, és ezt számlával igazolja,

b) a közszolgáltató ügyfélszolgálatánál a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon

írásban bejelenti e díj fizetésére vonatkozó igényét, és

c) a korábbi időszakra vonatkozóan nincs díjhátraléka.”

3. § A Rendelet 13. § (1) és (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § (1) A közszolgáltatóhoz írásban évente március 1-ig benyújtott 4. melléklet szerinti

nyilatkozata alapján csak az alapdíj megfizetésére köteles az az ingatlantulajdonos, aki

folyamatosan használaton kívüli ingatlan tulajdonosa, az ingatlant sem ő, sem más nem

használja és települési szilárd hulladéka sem keletkezik.

(2) Távollétének idejére az az ingatlantulajdonos, aki az ingatlanától legalább 60

napig ( a továbbiakban : időlegesen ) távol van és távollétét megelőzően ezt legalább 15

nappal korábban a közszolgáltatónak az 5. mellékletben foglalt nyomtatványon bejelentette,

csak alapdíjat köteles fizetni. Az ingatlantulajdonos az ingatlan ismételt használatba vételét

- annak megkezdését követő 5 napon belül – köteles a közszolgáltatónak írásban

bejelenteni.”

4. § (1) A Rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.

5. § Hatályát veszti a Rendelet 12. § (4)-(5) bekezdése.

6. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon

hatályát veszti.

Csőbör Károly                            Vincze József Ágostonné dr.

polgármester                                                  körjegyző

Kihirdetve: 2012. július 13.

Sümegprága, 2012. július 13.

Vincze József Ágostonné dr.

körjegyző

 

2. melléklet a 10/2012. (VII. 13.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a12/2011. (XII. 23) önkormányzati rendelethez

Bejelentés

a megváltozott mennyiség hulladék után fizetend közszolgáltatási díj jogos

igénybevételére

1. Név:…………………………………………...

Születési név:……………………….….….

Anyja neve:……………………….……..…………Születési hely:………………………

Születési év, hónap, nap……………………………Szem. ig. szám:……………………

Állandó lakóhely:…………………………..……………………………………….…........

Tartózkodási hely:……………….…………………………………………...……………

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közszolgáltatással érintett,

Sümegprága,…………………...……….utca………....hsz cím ingatlanon a korábbi

60/80/120 liter/hét1 helyett 60/80/120 liter/hét2 települési szilárd települési hulladék

keletkezik. Ennek megfelelen rendelkezem a 60/80/120 literes3 gyjtőedényzettel, melyet

a mellékelt számlával igazolok.

Fentiekre tekintettel bejelentem igényem az ennek megfelelő mennyiség hulladék után

fizetendő közszolgáltatási díj számlázására vonatkozóan.

A feltüntetett adatok valódiságának a helyszínen történő ellenőrzéséhez hozzájárulok.

Sümegprága, 201……………………..

………..……………………….

bejelentő  aláírása

Melléklet: 1 db számla

1 A megfelelő aláhúzandó

2 A megfelelő aláhúzandó

3 A megfelelő  aláhúzandó

 

3. melléklet a 10/2012. (VII. 13.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 12/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez

Kérelem az ürítés díj alóli mentesség igényléshez

Név:…………………………………………...

Születési név:……………………….….….

Anyja neve:……………………….……..…………Születési hely:………………………

Születési év, hónap, nap……………………………Szem. ig. szám:……………………

Állandó lakóhely:…………………………..……………………………………….…........

Tartózkodási

hely:……………….…………………………………………...………………

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közszolgáltatással érintett,

Sümegprága,…………………...……….utca………....hsz cím lakásban nem rendelkezem

állandó lakóhellyel, a lakást sem én, sem más nem használja.

Az ingatlan a következő időponttól üres: év hó nap

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak

megfelel és az 1978. évi IV. törvény (Btk) 274. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt

rendelkezés értelmében tudomásul veszem, hogy aki közremködik abban, hogy jog vagy

kötelezettség létezésére, megváltoztatására vagy megsznésére vonatkozó valótlan adatot,

tényt vagy nyilatkozatot foglal közokiratba, büntettet követ el és három évig terjedő

szabadságvesztéssel büntetendő.

A feltüntetett adatok valódiságának a központi személyi adat és lakcím-nyilvántartási

adatokon keresztül történő ellenőrzéséhez hozzájárulok.

Sümegprága, 201……………………..

………..………………………..

nyilatkozó aláírása

 

A rendelet 1. számú melléklete a Közadattárban olvasható.

utolsó módosítás:2012-10-10 11:22:29