11/2012. (IX.7.) önkormányzati rendelet a 2012. évi költségvetés módosításáról

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 

 11/2012. (IX. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat  2012. évi költségvetésének módosításáról

 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján  a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1.§ Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2012.(II.14.) önkormányzati rendelet

 ( a továbbiakban :Rendelet) 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„4. § (1) Az Önkormányzat  Képviselő-testülete ( a továbbiakban: Képviselő-testület)az önkormányzat

 

     a)  bevételi főösszegét                         79 843  ezer Ft-ban,

     b)  kiadási főösszegét                          79 843  ezer Ft-ban

         állapítja meg. „

 

2. §  A Rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.       

 

3. § A Rendelet 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 5. § (1) A Képviselő-testület a 4. § (1) bekezdésben jóváhagyott bevételi főösszegből a működési célú  bevételek összegét  76 333  ezer Ft-ban, működési hiányát 4 251 ezer Ft-ban  állapítja meg.”

 

4.§ A Rendelet 1 melléklet helyébe a rendelet 1. melléklete, a Rendelet 2. melléklet helyébe a rendelet 2. melléklete, a Rendelet  4. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete

 

 

5.§ A Rendelet  7.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

 

  7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és fenntartási kiadásainak kiemelt előirányzatait  az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 

Működési kiadások                                             76 333  ezer Ft

 

Ebből:

a) személyi jellegű juttatások                           32 215   ezer Ft

b) munkaadót terhelő járulékok                         7 629   ezer Ft

c) dologi kiadások                                             20 666  ezer Ft

d) ellátottak pénzbeni juttatásai                        5 023   ezer Ft

e) támogatások, pénzeszköz áta                   10 760  ezer  Ft

f) általános tartalék                                                40   ezer Ft  

 

 

6.§  A  Rendelet  6. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.

 

7.§  A Rendelet    6.§(1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

 

    „6. § (1) A Képviselő-testület a 3. §  bekezdésben megállapított bevételi főösszegből a  felhalmozási  célú bevételek összegét  3 510   ezer Ft-ban állapítja meg.”

 

8.§  a Rendelet 10. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.

 

9.§  A Rendelet  8.§(1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 „ 8.§(1) A Képviselő-testület az önkormányzat  felhalmozási kiadásait  3 510  ezer Ft-ban állapítja meg.”

 

10.§  a Rendelet 11. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.

 

11.§. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon  lép hatályba .

 

 

 

 

             

                               Csőbör Károly             Vincze József Ágostonné dr.

                                 polgármester                              körjegyző

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

Kihirdetve:

 

Sümegprága, 2012. szeptember 7.

 

 

                                                                   Vincze József Ágostonné dr.

                                                                               körjegyző

 

 

 

(A rendelet mellékletei a közadattárban olvashatóak.)

 

 

 

 

 

 

 

utolsó módosítás:2012-10-10 11:23:34