nyomtatvány

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2012. (II. 14.)

Önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Sümegprága Települési Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) az

államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján –

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 1990. évi 91.§ (1) -ben meghatározott feladatkörében

eljárva – a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Sümegprága Települési Önkormányzatra és önállóan mködő és gazdálkodó,

valamint önállóan mködő költségvetési szervekre terjed ki.

2. § Az Önkormányzat címrendje:

a) I. Önkormányzat

b) II. Napközi Otthonos Óvoda

c) III. Körjegyzőség

3.§ A címeken belüli bevételek és kiadások alcímeken ( szakfeladatokon) kerülnek kimutatásra.

2.. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak f összege, a hiány mértéke és

finanszírozásának módja

4. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat

a) bevételi fő összegét 75 293 ezer Ft-ban,

b) kiadási fő összegét 75 293 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított összes bevétel és kiadás mködési és

felhalmozási célú megosztását mérleg szeren a rendelet 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) A Képviselő-testület az 4. § (1) bekezdésben jóváhagyott bevételi főösszegből a mködési

célú bevételek összegét 68 602 ezer Ft-ban , mködési hiányát 4 251 ezer Ft- ban , állapítja

meg.

( 2) A Képviselő-testület a mködési hiány finanszírozása érdekében külső forrás igénybevételét

hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetési hiányának fedezetet

a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében rövid lejáratú mködési hitel

felvételével biztosítja.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat mködési bevételeit forrásonként és címenként a 1, 2,

3 , 4. és 5. mellékletek szerint hagyja jóvá.

2

6. § (1) A Képviselő-testület a 3. § bekezdésben megállapított bevételi főösszegbl a felhalmozási

célú bevételek összegét 2 440 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Képviselő-testület a felhalmozási célú bevételeket címenként és forrásonként a 10.

melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat mködési és fenntartási kiadásainak kiemelt

előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Mködési kiadások 72 853 ezer Ft

Ebből:

a) személyi jelleg juttatások 30 682 ezer Ft

b) munkaadót terhelő járulékok 8 218 ezer Ft

c) dologi kiadások 19 783 ezer Ft

d) ellátottak pénzbeni juttatásai 3 110 ezer Ft

e) támogatások, pénzeszköz átadások 10 760 ezer Ft

f) általános tartalék 300 ezer Ft

(2) A képviselő-testület a költségvetési szervenkénti ( címenkénti ) kiadási - és ezen belül a

kiemelt - előirányzatait az 1., 6. ,7.,8. és 9. mellékletek szerint hagyja jóvá.

8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait 2 440 ezer Ft-ban állapítja

meg.

(2) A képviselő-testület felhalmozási kiadásait címenként és feladatonként a 11. melléklet szerint

hagyja jóvá.

3. Költségvetési létszámkeret

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 23 főben állapítja meg,

ebből:

közfoglalkoztatottak létszáma 9 fő

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a képviselő-testület a 12. melléklet

szerint hagyja jóvá.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó általános szabályok

10. § (1) Az önkormányzat intézményei - feladataik színvonalasabb ellátása érdekében - kizárólag az

alapító okiratuk szerinti tevékenységi körben, pályázatot nyújthatnak be, közvetlen pénzbeli

támogatást, felajánlást fogadhatnak el.

A vállalt cél megvalósítása a költségvetési szerv alaptevékenységének ellátását, annak biztonságát

nem veszélyeztetheti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges,

kivétel, ha a pályázati önrész a költségvetésben a megfelelő szakfeladaton rendelkezésre áll.

(3) A pályázatban való részvételhez történ hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a

pályázattal megvalósulandó cél kiadási vonzatát, annak több évre szóló kihatásait és biztonságát.

(4) A költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a képviselő-testületet a féléves és éves

költségvetési beszámolójában a pályázat elbírálásának eredményéről.

3

11. § Az önkormányzat költségvetését a képviselő-testület módosíthatja. A képviselő-testület által

jóváhagyott kiemelt előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között átcsoportosítást - az

Áht. 34. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel - kizárólag a képviselő-testület engedélyezhet.

12. § (1) Az önkormányzat közalkalmazottai 2012. évben cafetéria juttatásra jogosultak, kizárólag a

személyi jövedelemadóról szóló, 1995. évi CXVII. törvény 70.§ (2) bekezdés a) és aa), valamint

b) pontjában megjelölt juttatásokra, az ott meghatározott mértékig együttesen 2012. évben bruttó

200 000 Ft/ fő értékben.

(2) A köztisztviselők a Köztisztviselők jogállásáról szóló ,1992. évi XXIII. törvény 49/F.§-ában

meghatározottak szerint jogosult cafetéria juttatásra, amelynek bruttó értéke 2012. évben 200 000

Ft /fő.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott juttatásban a legalább 6 órában foglalkoztatott

alkalmazottak részesülnek.

13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési

haladékot, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az

önkormányzat gazdálkodását.

(2) A pénzkövetelés behajtásánál legalább a Ptk. szerinti késedelmi kamat érvényesítése

kötelező, ha a jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.

14. § Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközét a polgármester - átruházott hatáskörben

jogosult, egyben köteles - államilag garantált betétben elhelyezni a kamatbevételek növelése

érdekében.

15. § Az önkormányzat mködésének megőrzése érdekében elsősorban folyószámla hitel felvétellel,

szükség esetén rövid lejáratú mködési hitel felvétellel élhet, amelynek összege azonban nem

haladhatja meg a 5. § (1) bekezdésben meghatározott mértéket.

5. Záró rendelkezés

16. §. A rendelet a 2012. február 15-én lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január 1.

napjától kell alkalmazni.

Csőbör Károly                        Vincze József Ágostonné dr.

polgármester                                         körjegyző

Kihirdetve:

Sümegprága, 2012. február 14.

Vincze József Ágostonné dr.

körjegyző

utolsó módosítás:2013-12-06 13:58:26