nyomtatvány

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2012. (II. 29.) önkormányzati

r e n d e l e t e

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló

8/2003. (V. 9.) önkormányzati rendelet

m ó d o s í t á s á r ó l

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011.

évi CXCVI törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a

következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2003. (V. 9.)

önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő

rendelkezés lép:

„(3) Sümegprága Települési Önkormányzat a nemzeti vagyonról szóló törvényben

meghatározott, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőség nemzeti vagyonnal nem

rendelkezik .”

2. § A Rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén a nemzeti vagyonról

szóló törvényben meghatározottak az irányadók.”

3. § A Rendelet a következ 5/H. §-sal egészül ki:

„5/H. § A helyi önkormányzati tulajdonban lévő vagyon vagyonkezelésbe adása során

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, valamint a nemzeti vagyonról szóló törvényben

meghatározottak az irányadók.”

4. § (1) A Rendelet 1. § b) pontjában, a 2. §-t megelőző  alcímben, a 2. § (1) bekezdésében, a

II. Címben, a 4. § (2) és (3) bekezdésében, az 5. §-t megelőző  alcímben, az 5. § (1) és (3)

bekezdésében, az 5/A: §-t megelőző  alcímben,az 5/A § (1) bekezdésében, az 5/F. §-t

megelőző  alcímben, az 5/F. §-ban, a 6. §-t megelőző alcímben, a 7. §-ban,, a 8. §-t megelőző

alcímben, a 8. § (1) bekezdésében, a 10. §-t megelőző  alcímben, a 10. § (1) bekezdés a) és i)

pontjában,(2) bekezdés b) pontjában és a 11. (1) bekezdésében az „önkormányzati”

szövegrész helyébe a „nemzeti” szövegrész lép.

(2) A Rendelet 2. § (1) és (7) bekezdésében a „vállalkozói” szövegrész helyébe az „üzleti”

szövegrész lép.

5.§ (1) A rendelet 2012. március 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Rendelet 5. §. (2) bekezdésének c) pontja.

CsőbörKároly                                                   Vincze József Ágostonné dr.

polgármester                                                                    körjegyző

Kihirdetve: 2012. február 29-én.

Sümegprága, 2012. február 29.

Vincze József Ágostonné dr.

körjegyző

utolsó módosítás:2012-10-10 08:37:52