nyomtatvány

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról és eljárásokról szóló

6/2011. (VI. 24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33. § (7) bekezdésében és 38. § (9)

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A szociális ellátásokról és eljárásokról szóló 6/2011. (VI. 24.) önkormányzati

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. §-a helyébe a következ rendelkezés lép:

„7. § Pénzbeli ellátások a következők:

a) aktív korúak ellátása,

b) lakásfenntartási támogatás,

c) ápolási díj,

d) átmeneti segély,

e) temetési segély.”

2. § A Rendelet 6. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. Aktív korúak ellátására és lakásfenntartási támogatásra jogosultság egyéb feltétele”

3. § A Rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § Az aktív korúak ellátására és a lakásfenntartási támogatásra jogosultság egyéb

feltétele, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás, támogatás jogosultja a

lakókörnyezete rendezettségének biztosítása körében az általa életvitelszeren lakott

lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán

tartásáról, az ingatlan állagának és rendeltetésszer használhatóságának, valamint

higiénikus állapotának biztosításáról folyamatosan gondoskodjon.”

2

4. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

.

Csőbör Károly                                    Vincze József Ágostonné dr.

polgármester                                                  körjegyző

Kihirdetve: 2012. február 29-én.

Sümegprága, 2012. február 29.

Vincze József Ágostonné dr.

körjegyző

utolsó módosítás:2012-07-10 08:34:11