nyomtatvány

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos

közszolgáltatásról szóló 12/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete

módosításáról

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

2000. évi XLIII. törvény 23. § és 57. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében

meghatározott feladatkörében eljárva,

a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 24. § (2) bekezdésében biztosított

véleményezési jogkörében eljáró Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi

és Vízügyi Felügyelőség véleményének figyelembe vételével a következőket rendeli el:

1. § (1) Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd

hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 12/2011. (XII. 23.)

önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

2. § (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2)A rendelet rendelkezéseit 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.

Csőbör Károly                                                    Vincze József Ágostonné dr.

polgármester                                                                  körjegyző

Kihirdetve: 2012. február 29.

Sümegprága, 2012. február 29.

Vincze József Ágostonné dr.

körjegyző

2

1. melléklet a 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a12/2011. (XII. 23) önkormányzati rendelethez

A KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJA

A települési szilárd hulladék (háztartási hulladék)

gyjtésére rendszeresített szabványos hulladéktároló edények

alap- és egyszeri ürítési díja

A B C

1. Edényméret 80 liter/hét 120 liter/hét

2. Alapdíj 111 Ft 111 Ft

3. Ürítési díj 109 Ft 166 Ft

4. Közszolgáltatási díj összesen 220Ft 277Ft

A megállapított hatósági ár az általános forgalmi adót nem tartalmazza.

utolsó módosítás:2012-07-10 08:36:11