nomtatvány

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2012. (IV. 25.)

önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.24.) önkormányzati

rendelet (a továbbiakban :Rendelet) 1.§ (1) bekezdése helyébe a következő

rendelkezés lép:

1. § (1) Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete ( a

továbbiakban: Képviselő-testület)az önkormányzat

a) bevételi főösszegét 83 308 ezer Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 83 308 ezer Ft-ban

állapítja meg. „

2. § A Rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

3. § A Rendelet 2.§ (1) bekezdése helyébe a következ rendelkezés lép:

2. § (1) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdésben jóváhagyott bevételi

összegből a mködési célú bevételek összegét 72 665 ezer Ft-ban , amelyből

mködési hitel 3 246 ezer Ft , állapítja meg.”

4.§ A Rendelet 2.1 melléklet helyébe a rendelet 2. melléklete, a Rendelet 2.1c

melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.

5.§ A Rendelet 4.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és fenntartási kiadásainak

kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Mködési kiadások 77 665 ezer Ft

Ebből:

a) személyi jelleg juttatások 27 017 ezer Ft

b) munkaadót terhelő járulékok 6 644 ezer Ft

c) dologi kiadások 23 772 ezer Ft

d) ellátottak pénzbeni juttatásai 11 051 ezer Ft

e) támogatások, pénzeszköz átadások 8 931 ezer Ft

f) általános tartalék 250 ezer Ft „

 

6.§ A Rendelet 2.3 melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.

11.§. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba .

Csőbör Károly                                             Vincze József Ágostonné dr.

polgármester                                                            körjegyző

Kihirdetve:

Sümegprága, 2012. április 25.

.

Vincze József Ágostonné dr

körjegyző

(A rendelet mellékletei a Közadattárban megtalálhatók.)

utolsó módosítás:2012-07-10 08:41:08