nyomtatvány

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2012 . (IV. 27.) önkormányzati rendelete

a 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat)

az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§- ban kapott felhatalmazás alapján –

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 1990. évi 91.§ (1) -ben meghatározott

feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya Sümegprága Települési Önkormányzatra (a továbbiakban:

önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2.§ Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete ( a továbbiakban: Képviselő-testület) címrendjét az 1. melléklet tartalmazza

3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonát a

2. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 377 740 ezer Ft-ban, Sümegprága és

Bazsi Községek Körjegyzőségének ( továbbiakban: Körjegyzőség) vagyonát az 5.

mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 1 904 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi könyvviteli mérlegét a 2. melléklet , a

Körjegyzőség könyvviteli mérlegét az 5. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi a követelések és kötelezettségek

részletezését a 3. melléklet, a tárgyi eszközök állományának alakulását a 4. mellékletben

foglaltak alapján hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat

a) bevételi főösszegét 82 013 ezer Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 79 392 ezer Ft-ban

hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított összes bevétel és kiadás

mködési és felhalmozási célú megosztását mérleg szeren a rendelet 6. melléklete

szerint hagyja jóvá.

5. § (1) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdésben jóváhagyott bevételi főösszegből a

mködési célú bevételek összegét 76 474 ezer Ft-ban hagyja jóvá, ebből:

a) mködési c.hitel 2 672 ezer Ft.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat mködési bevételeit forrásonként és

címenként a 6., 7. 8, és 9. mellékletek szerint hagyja jóvá.

6. § (1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegből a

felhalmozási célú bevételek összegét 6 508 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(2) Képviselő-testület a felhalmozási célú bevételeket címenként és forrásonként a 6. és

13. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásainak kiemelt

előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 

Működési kiadások 77 812 ezer Ft,

Ebből:

a) személyi jelleg juttatások 26 477 ezer Ft

b) munkaadót terhelő járulékok 6 408 ezer Ft

c) dologi kiadások 23 907 ezer Ft

d) ellátottak pénzbeni juttatásai 10 639 ezer Ft

e) támogatások,és müködési c. pénzeszköz átadások 7 536 ezer Ft

f ) mködési c. hitel visszafizetés 2 845 ezer Ft

(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervenkénti ( címenkénti ) kiadási - és ezen

belül a kiemelt – előirányzatainak teljesítését a 6., 10., 11. és 12. melléklet szerint

hagyja jóvá.

8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait 1 121 ezer Ft-ban

hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület felhalmozási kiadásait címenként és feladatonként a 6. és 14.

számú melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi módosított pénzmaradványát 2 474

ezer Ft-ban hagyja jóvá,

ebből :

mködési pénzmaradvány 2 474 ezer Ft

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 16. melléklet

szerint hagyja jóvá.

(3) A Körjegyzőség pénzmaradvány kimutatását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testület az önkormányzat éves, átlagos statisztikai létszámát 16 főben

hagyja jóvá,

ebből:

közfoglalkoztatásba bevont létszám 4 fő

(2) Az önkormányzat létszámkeretét a képviselő-testület az 15. melléklet szerint hagyja

jóvá.

11.§ Az önkormányzat közvetett módon nyújtott támogatásairól szóló kimutatást a 18.

melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § Az önkormányzat 2011. évi vagyonkimutatását a 19. melléklet tartalmazza

13.§. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Csőbör Károly                                  Vincze József Ágostonné dr.

polgármester                                           körjegyző

Kihirdetve: Sümegprága, 2012. április 27.

Vincze József Ágostonné dr.

körjegyző

(A rendelet mellékletei a Közdattárban olvashatóak.)

utolsó módosítás:2012-07-10 08:49:55