9/2012.(VI.22.) önkormányzati rendelet a 2012. évi költségvetés módosításáról

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELő-TESTÜLETÉNEK

9/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2012.(II.14.) önkormányzati rendelet

( a továbbiakban :Rendelet) 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

lép:

„4. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete ( a továbbiakban: Képviselő-

testület)az önkormányzat

a) bevételi főösszegét 77 206 ezer Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 77 206 ezer Ft-ban

állapítja meg. „

2. § A Rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

3. § A Rendelet 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § (1) A Képviselő-testület a 4. § (1) bekezdésben jóváhagyott bevételi

összegből a mködési célú bevételek összegét 74 766 ezer Ft-ban, mködési

hiányát 4 251 ezer Ft-ban állapítja meg.”

4.§ A Rendelet 1 melléklet helyébe a rendelet 1. melléklete, a Rendelet 2. melléklet

helyébe a rendelet 2. melléklete, a Rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet 3.

melléklete, a Rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.

5.§ A Rendelet 7.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat mködési és fenntartási kiadásainak

kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Működési kiadások 74 766 ezer Ft

Ebből:

a) személyi jelleg juttatások 30 682 ezer Ft

b) munkaadót terhelő járulékok 8 218 ezer Ft

c) dologi kiadások 19 961 ezer Ft

d) ellátottak pénzbeni juttatásai 5 023 ezer Ft

e) támogatások, pénzeszköz átadások 10 760 ezer Ft

f) általános tartalék 122 ezer Ft „

6.§ A Rendelet 6.melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.

 

7.§ A Rendelet 8. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.

8.§. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba .

Csőbör Károly                                      Vincze József Ágostonné dr.

polgármester                                                       körjegyző

Kihirdetve:

Sümegprága, 2012. június 22.

Vincze József Ágostonné dr.

körjegyző

(A rendelet mellékletei a Közadattárban olvashatóak.)

utolsó módosítás:2012-10-10 11:24:49