Vakok és gyengénlátók12/2011. (XII.23.) rendelet

Sümegprága Települési Önkormányzat

Képviselő-testületének

12 /2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII törvény 24. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Középdunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség véleményének figyelembe vételével a következőket rendeli el:

1. A helyi közszolgáltatás tartalma

1.§   (1) Sümegprága Települési Önkormányzat a települési hulladék gyűjtésére,    elszállítására és ártalmatlanítására a közszolgáltatást biztosítja.

(2) A települési szilárd hulladék begyűjtését, elszállítását Sümegprága község közigazgatási

területén a REMONDIS Tapolca Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. 8300 Tapolca, Halápi u.

33. (a továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult és köteles végezni.

(3) A települési szilárd hulladék környezetkárosítást kizáró módon történő ártalmatlanítását, a

szelektíven gyűjtött hulladék begyűjtését, előkezelését, hasznosításra történő átadását az

Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. (a továbbiakban: ÉBH. Kft.) 8200 Veszprém,

Házgyári út 1. biztosítja. Az ÉBH Kft. a szelektíven gyűjtött hulladék begyűjtését a

Szolgáltató bevonásával végzi.

(4) A szelektíven gyűjtött hulladék előkezelése, valamint hasznosításra történő átadása a

Közszolgáltató válogatóművében történik. A települési szilárd hulladék a Királyszentistváni

Hulladékkezelő Központban kerül elhelyezésre.

(5) A helyi közszolgáltatás körébe tartozik:

a) az ingatlantulajdonos által a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített, a

közszolgáltatási feladatot ellátó szervezet által a díjhatároknak megfelelően hitelesített

gyűjtőedényben, továbbá az alkalmanként keletkező többlethulladék elhelyezésére

szolgáló, a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott hulladékgyűjtő zsákban az

ingatlanon gyűjtött települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtése elszállítása;

b) az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd

hulladék évente egyszeri - egyeztetett időpontban és helyen - a Közszolgáltató

általi begyűjtése és elszállítása ;

c) szelektív hulladék gyűtése a községben kialakított hulladékgyűtőszigeten.

2. A közszolgáltatással ellátott terület meghatározása

2. § A közszolgáltatás igénybevételére Sümegprága község közigazgatási területén az 1.

mellékletben felsorolt területen lévőingatlanok tulajdonosai kötelesek.

3. A Közszolgáltatás rendje és módja

3. § (1) A közszolgáltatást a közszolgáltató heti rendszerességgel, előe meghatározott napon, előre meghatározott időpontban biztosítja, melyről az igénybevevőket írásban tájékoztatja. A szolgáltatás időpontjának módosításáról az igénybevevőket legalább 7 nappal korábban tájékoztatni kell.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot szelektíven gyűjteni, a külön gyűjtött üveget, papírt, műanyag hulladékot az e célra Sümegprága, Rákóczi u. 185/2 hrsz-ú ingatlanon kialakított gyűjtőszigeten lévő hulladékgyűjtőben elhelyezni, melyet onnan a közszolgáltató szükség szerint elszállít.

(3) Az ingatlantulajdonos köteles :

a) az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást hetente igénybe venni,

b) az ingatlanán keletkezett hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított szolgáltatónak átadni,

c) a közszolgáltatási díjat az igénybevételtől függetlenül megfizetni.

(4) Nem kötelező a szolgáltatás hetenkénti igénybevétele, ha a szemétgyűjtő edény lebomló

szerves anyagot nem tartalmaz.

(5) A hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján - az abban meghatározott hulladéka

tekintetében - a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett gazdálkodó szervezet a

közszolgáltatóval köteles írásban szerződést kötni, a közszolgáltatást igénybe venni és a

közszolgáltatási díjat megfizetni.

(6) ) A közszolgáltató köteles az (5) bekezdésében meghatározott gazdálkodó szervezettel a

vonatkozó jogszabályok alapján a közszolgáltatás feltételeit tartalmazó közszolgáltatási

szerződést megkötni és a közszolgáltatás igénybevételét biztosítani.

4. A közszolgáltatási szerződés tartalma

4. § Az ingatlantulajdonos és a Szolgáltató közötti szerződés főbb tartalmi elemei a következők:

a) a szerződő felek megnevezése, címe;

b) a szolgáltatással érintett ingatlan megnevezése, címe;

c) a szállítás helye és gyakorisága;

d) a gyűjtőedény használatára, a ki- és behelyezésre vonatkozó kötelezettségek;

e) a szolgáltatási díj megállapításának alapja;

f) a változásokkal kapcsolatos bejelentési kötelezettség;

g) a szolgáltatási díj megfizetésének módja, határideje;

h) a díjfizetés elmulasztásának jogkövetkezményei;

i) a késedelmes fizetés esetére alkalmazható késedelmi kamat mértéke.

4. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei

5. § Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. E kötelezettség teljesítése során az ingatlantulajdonos köteles:

a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani,

b) a települési szilárd hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az

elszállításra való átvételig a tulajdonában, használatában lévő ingatlanon gyűjteni,

illetve tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a

hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a

természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne

károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.

6. § (1) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület

szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a

gyűjtőedénybe úgy kell elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.

(2) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogosforgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

7. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról,

fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztántartásáról.

(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben

összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlantulajdonos a szolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.

(3)Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet

vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző

személyek életét, testi épségét, egészségét.

5. A szolgáltató jogai és kötelezettségei

8.§ (1) A szolgáltató köteles a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot az e rendeletben előírt szabályok szerint rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladék lerakóhelyre,

illetve annak ártalmatlanításáról a szakmai környezetvédelmi szabályoknak megfelelő módon gondoskodni.

(2) A szolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal

végezni, a kiürített gyűjtőedény úgy elhelyezni, hogy az a közlekedést ne akadályozza.

(3) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedény ürítése során esetleg keletkező szennyeződés

takarításáról a szolgáltató köteles gondoskodni.

(4) A gyűjtőedényben okozott kárt a szolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha a károkozás neki felróható okból következett be. A szolgáltató köteles az ebből eredő karbantartási munka és javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani. Ha a károkozás nem róható fel a szolgáltatónak, a használhatatlanná vált gyűjtőedény javítása, pótlása, illetve cseréje az ingatlantulajdonost terheli.

9. § (1) A lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a szolgáltató évente egy alkalommal – külön díj felszámítása nélkül - gondoskodik .

(2) A lomtalanítás során az ingatlanonként kihelyezhető, a háztartási hulladék körébe nem

tartozó hulladék mennyisége a 2 m3-t nem haladhatja meg .

(3) A hulladékot az ingatlantulajdonos az önkormányzat által közzétett hirdetményben megjelölt helyen és időpontban helyezheti ki elszállítás céljából.

(4) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy a jármű és a

gyalogosforgalmat ne akadályozza, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a zöldterületet és növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

10. § (1) A Közszolgáltató a rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint - a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt igénybe vevő ingatlantulajdonosoktól, a

környezetvédelmi, valamint az egyéb jogszabályi előírások megtartásával – köteles

c) a szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben vegyesen gyűjtött települési

hulladékot rendszeresen begyűjteni és elszállítani,

d) rögzíteni annak tényét, hogy az ingatlantulajdonos a közszolgáltatást igénybe vette-e

és az igénybevétel milyen mértékben történt meg, valamint erről az önkormányzatot

negyedévente tájékoztatni,

e) az általa fenntartott és működtetett szelektív hulladékgyűjtő szigeten,

szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben, vagy más eszközben szelektíven

gyűjtött települési szilárd hulladékot begyűjteni,

f) a Közszolgáltató által erre a célra biztosított szállítóeszközén az ingatlanon

összegyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott nagy darabos, lomtalanítás

körébe vont települési szilárd hulladék évente egyszeri - a Közszolgáltató által

meghatározott időpontban és helyen történő - begyűjtésére és elszállítására,

g) közterületi hulladéknak a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített

gyűjtőedényben vagy a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott más eszközben,

egyedi megrendelés alapján történő alkalmi begyűjtésére és elszállítására,

h) a háztartásokban keletkező veszélyes hulladéknak előzetesen egyeztetett időpontban

történő évi egyszeri összegyűjtésére és elszállítására.

(2) Rendszeresített, zárt, szabványos gyűjtőedénynek minősül a 80 és a 120 literes szabványos gyűjtőedényzet.

11. §. (1) A Közszolgáltató a magasabb szintű jogszabályokban és e rendeletben foglaltak szerint köteles eleget tenni adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének.

(2) A Közszolgáltató köteles Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete számára közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes beszámolót, valamint költségelszámolást készíteni a közszolgáltatási tevékenység éves értékeléséhez.

(3) A Közszolgáltató a hulladékkezelési közszolgáltatást akkor láthatja el, ha az Észak-Balatoni térség Regionális Települési Szilárdhulladék - Kezelési Önkormányzati Társulással (székhelye 8200 Veszprém, Házgyári u. 1. ) közszolgáltatási szerződést kötött.

6. A hulladékkezelési közszolgáltatási dij

12. § (1) A települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás céljából rendszeresített gyűjtőedények ürítéséért fizetendő közszolgáltatási díja (a továbbiakban: közszolgáltatási díj) kéttényezős díjként kerül megállapításra.

(2) Az adott évre megállapított egységnyi díjtételt a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) Az egy háztartásban egyedül vagy ketten élők a közszolgáltatási díjat heti 80 liter

szemétmennyiség után fizetik meg, azonban a háztartásukban keletkező hulladékot átmenetileg 2012. évben az Észak-balatoni Hulladékgazdálkodási Rendszer teljes körű üzembe helyezéséig továbbra is a 120 literes szabványos edényben gyűjthetik , melyet a Közszolgáltató köteles a 80 literes hulladékmennyiségnek megfelelően üríteni.

(4) Az ingatlantulajdonosnak a 80 liter mennyiség7 hulladék után fizetendő közszolgáltatási díj jogos igénybevételére irányuló kérelmét Sümegprága Települési Önkormányzatnál (a

továbbiakban: Önkormányzat) erre a célra rendszeresített 3. melléklet szerinti

formanyomtatványon kell bejelenteni.

(5) A 80 liter mennyiség7 hulladék után fizetendő közszolgáltatási díjra vonatkozó jogosultságot az Önkormányzat a Közszolgáltató felé Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége által elkészített lista alapján köteles igazolni.

(6) Tulajdonosváltás esetén az ingatlan új tulajdonosa a tulajdonosváltozást követő, az új építésű ingatlanok esetében a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követő hónap első napjától kell a szolgáltatás díját megfizetni.

(7) A díj késedelmes megfizetése esetén az ingatlantulajdonos a számára első ízben megküldött felszólításban meghatározott fizetési határidőtől késedelemmel érintett naptári napot megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamattal növelt díjat köteles megfizetni.

7. Az időlegesen használt ingatlanra vonatkozó közszolgáltatási díj.

13. § (1) A 4. melléklet szerinti nyomtatványon évente március 1-ig a Közszolgáltatóhoz benyújtott kérelmére mentesül a 12. § (1) bekezdése alapján kiszámlázott díjának megfizetése alól az az ingatlantulajdonos, aki folyamatosan használaton kívüli ingatlan tulajdonosa, és az ingatlant igazoltan sem ő, sem más nem használja, települési hulladéka nem keletkezik.

(2) Mentesül a kötelező közszolgáltatási díj adott havi ürítési díj részének megfizetése alól

távollétének idejére az az ingatlantulajdonos, aki az ingatlanát állandó lakás céljára használja, és az ingatlanától megszakítás nélkül legalább 60 napig távol van, és a távollétét megelőzően legalább 15 nappal korábban írásban a Közszolgáltatónak bejelentette. Az ingatlantulajdonos az ingatlan ismételt használatba vételét a használatba vétel megkezdését követő 5 napon belül köteles írásban bejelenteni a Közszolgáltatónak.

(3) Az időlegesen használt ingatlanokra vonatkozó bejelentés iratmintáját a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(4) A folyamatosan és időlegesen használaton kívüli ingatlanok használatát a Közszolgáltató

ellenőrizheti.

8. A közszolgáltatási alapdíj elengedése

14. § (1) A 6. melléklet szerinti nyomtatványon előterjesztett kérelmére Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete annak a 70 éven felüli egyedül élő nyugdíjasnak az alapdíj alóli mentesítését engedélyezi, akinek a jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum 200%-át nem haladja meg.

(2) Az alapdíj alóli mentesítésről a közszolgáltatót a polgármester értesíti és gondoskodik a

díjkedvezmény közszolgáltató részére történő átutalásáról.

9. Adatvédelem, adatkezelés

15. § (1) A Szolgáltató és az Önkormányzat a közszolgáltatással összefüggő személyes adatot csak az ingatlantulajdonos azonosítására, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, közüzemi díj hátralékok behajtására használhatja fel.

(2) A Szolgáltató és az Önkormányzat megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni az adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.

A Szolgáltató és az Önkormányzat nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes adat nyilvánosságra hozatalára, a feladatkörén túli felhasználásra, a - végrehajtási eljárásra felruházott helyi adóhatóság kivételével - továbbítására.

10. Hatályba léptető rendelkezés

16.§ Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

Csőbör Károly                                Vincze József Ágostonné dr.

polgármester                                              körjegyző

A rendelet kihirdetve 2011. december 23.

Sümegprága, 2011. december 23.

                                                                                 Vincze József Ágostonné dr.

                                                                                             Körjegyző1. melléklet a 12/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez

A települési szilárd hulladék közszolgáltatásba bevont terület

Árpád utca

Fő utca

Kossuth utca

Mező utca

Petőfi utca

Rákóczi utca

Sarvaly utca

Szent István utca

 

 

 

2. melléklet a 12/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez

A KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJA

A települési szilárd hulladék (háztartási hulladék)

gy?jtésére rendszeresített szabványos hulladéktároló edények

alap- és egyszeri ürítési díja

                    A                                                 B                                               C

1. Edényméret                                    80 liter/hét                                     120 liter/hét

2. Alapdíj                                              164 Ft                                                  164 Ft

3. Ürítési díj                                          109 Ft                                                166 Ft

4. Közszolgáltatási díj összesen   273 Ft                                                     330 Ft

A megállapított hatósági ár az általános forgalmi adót nem tartalmazza.

 

 

 

3. melléklet a 12/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez

Kérelem

a 80 liter mennyiség? hulladék után fizetend közszolgáltatási díj jogos igénybevételére

1. Név:…………………………………………...

Születési név:……………………….….….

Anyja neve:……………………….……..…………Születési hely:………………………

Születési év, hónap, nap……………………………Szem. ig. szám:……………………

Állandó lakóhely:…………………………..……………………………………….…........

Tartózkodási hely:……………….…………………………………………...………………

1. Név:…………………………………………...

Születési név:……………………….….….

Anyja neve:……………………….……..…………Születési hely:………………………

Születési év, hónap, nap……………………………Szem. ig. szám:……………………

Állandó lakóhely:…………………………..……………………………………….…........

Tartózkodási hely:……………….…………………………………………...………………

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közszolgáltatással érintett,

Sümegprága,…………………...……….utca………....hsz című lakásban életvitel szerűen egyedül élek/ ketten1 élünk.

Fentiekre tekintettel kérem/kérjük2, hogy a REMONDIS Kft. felé a 80 liter mennyiségű hulladék után fizetendő közszolgáltatási díjra vonatkozó jogosultságomat/jogosultságunkat3 igazolni szíveskedjék.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak megfelel és az 1978. évi IV. törvény (Btk) 274. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezés értelmében tudomásul veszem, hogy aki közreműködik abban, hogy jog vagy kötelezettség létezésére, megváltoztatására vagy megszűnésére vonatkozó valótlan adatot, tényt vagy nyilatkozatot foglal közokiratba, büntettet követ el és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A feltüntetett adatok valódiságának a központi személyi adat és lakcím-nyilvántartási adatokon keresztül történő ellenőrzéséhez hozzájárulok.

Sümegprága, 201……………………..

                                                                                               ………..……………………….

                                                                                                   Kérelmező aláírása

1 A megfelelő aláhúzandó

2 A megfelelő aláhúzandó

3 A megfelelő aláhúzandó

 

 

 

4. melléklet a 12/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez

Kérelem a közszolgáltatási díj alóli mentesség igényléshez

Név:…………………………………………...

Születési név:……………………….….….

Anyja neve:……………………….……..…………Születési hely:………………………

Születési év, hónap, nap……………………………Szem. ig. szám:……………………

Állandó lakóhely:…………………………..……………………………………….…........

Tartózkodási hely:……………….…………………………………………...………………

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közszolgáltatással érintett,

Sümegprága,…………………...……….utca………....hsz című lakásban nem rendelkezem állandó lakóhellyel, a lakást sem én, sem más nem használja.

Az ingatlan a következő időponttól üres:                   év                  hó                nap

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak megfelel és az 1978. évi IV. törvény (Btk) 274. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezés értelmében tudomásul veszem, hogy aki közreműködik abban, hogy jog vagy kötelezettség létezésére, megváltoztatására vagy megszűnésére vonatkozó valótlan adatot, tényt vagy nyilatkozatot foglal közokiratba, büntettet követ el és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A feltüntetett adatok valódiságának a központi személyi adat és lakcím-nyilvántartási adatokon keresztül történő ellenőrzéséhez hozzájárulok.

Sümegprága, 201……………………..

                                                                                        ………..………………………..

                                                                                                Kérelmező aláírása

 

 

 

5. melléklet a 12/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez

Kérelem az ürítési díj alóli mentesség igényléshez

Név:…………………………………………...

Születési név:……………………….….….

Anyja neve:……………………….……..…………Születési hely:………………………

Születési év, hónap, nap……………………………Szem. ig. szám:……………………

Állandó lakóhely:…………………………..……………………………………….…........

Tartózkodási hely:……………….…………………………………………...………………

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közszolgáltatással érintett,

Sümegprága,…………………...……….utca………....hsz című lakásban nem rendelkezem állandó lakóhellyel, a lakást sem én, sem más nem használja.

Bejelentem, hogy a közszolgáltatással érintett ingatlan átmenetileg           év         hó       naptól

        év         hó         napig üres.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak megfelel és az 1978. évi IV. törvény (Btk) 274. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezés értelmében tudomásul veszem, hogy aki közreműködik abban, hogy jog vagy kötelezettség létezésére, megváltoztatására vagy megszűnésére vonatkozó valótlan adatot, tényt vagy nyilatkozatot foglal közokiratba, büntettet követ el és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A feltüntetett adatok valódiságának a központi személyi adat és lakcím-nyilvántartási adatokon keresztül történő ellenőrzéséhez hozzájárulok.

Sümegprága, 201……………………..

                                                                                ………..………………………..

                                                                                    Kérelmező aláírása

 

 

 

6. melléklet a 12/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez

Kérelem a települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás alapdíja alóli mentesség

igényléshez

I. Kérelmező nyilatkozata

(kérelmező tölti ki)

Név:…………………………………………...Születési név:……………………….….….

Anyja neve:……………………….……..…………Születési hely:………………………

Születési év, hónap, nap……………………………Szem. ig. szám:……………………

Állandó lakóhely:…………………………..……………………………………….…........

Tartózkodási hely:……………….…………………………………………...………………

Rendszeres jövedelem:…………………..Ft Jöv. jogcíme:…………………….………..

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közszolgáltatással érintett,

,…………………...……….utca………....hsz……….em……..ajtó című lakásban életvitelszerűen egyedül élek.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak megfelel és az 1978. évi IV. törvény (Btk) 274. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezés értelmében tudomásul veszem, hogy aki közreműködik abban, hogy jog vagy kötelezettség létezésére, megváltoztatására vagy megszűésére vonatkozó valótlan adatot, tényt vagy nyilatkozatot foglal közokiratba, büntettet követ el és három évig terjedő abadságvesztéssel büntetendő

A feltüntetett adatok valódiságának a központi személyi adat és lakcím-nyilvántartási adatokon keresztül történőellenőzéséhez hozzájárulok.

A kérelemnek helyt adó döntés esetén fellebbezési jogomról: lemondok / nem mondok.4

Sümegprága, 201……………………..

                                                                                    …..………………………..

                                                                                              Kérelmező aláírása

                                                                                1 tanú                                     2. tanú

Tanú neve:

Születési hely, idő

Állandó lakcíme:

Lakcímkártya száma:

Tartózkodási hely:

Személyi igazolvány száma:

Tanú aláírása:

4 A megfelelő aláhúzandó.

 

 

utolsó módosítás:2015-02-11 18:37:32